Vytisknout
Napsal Monika Škrípalová

Stávající ZOVB (zákon č. 72/1994 Sb) se výslovně nezabývá možností vlastníka jednotky nechat se zastoupit na základě plné moci na shromáždění vlastníků jednotek. Dosud byl odbornou veřejností všeobecně uplatňován výklad, kdy podle obecných ustanovení občanského zákoníku (ObčZ) o zastoupení na základě plné moci (§ 31 a násl. ObčZ) je možné, aby se člen SVJ nechal na schůzi shromáždění zastoupit jiným členem SVJ či jinou osobou na základě udělené plné moci.

Judikát Nejvyššího soudu (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3399/2010, ze dne 23. 5. 2012)

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že samotná účast na shromáždění právním úkonem není, takže nelze zmocnit jinou osobu k účasti na shromáždění, a tedy ani k hlasování na tomto shromáždění. Nejvyšší soud konstatoval, že není možné dovozovat právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit z ustanovení § 3 odst. 1 ZOVB a § 31 odst. 1 ObčZ, protože plná moc k zastoupení vlastníka na shromáždění není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu ve smyslu § 31 odst. 1 ObčZ.

Současný zákon o vlastnictví bytů bude zrušen a úprava vlastnictví bytů pod názvem „Bytové spoluvlastnictví“ bude začleněna v novém občanském zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ). Ani tato nová právní úprava bytového spoluvlastnictví neobsahuje výslovné ustanovení o možnosti vlastníka jednotky nechat se zastoupit na shromáždění vlastníků jednotek.

Nelze než doporučit, aby ve stanovách SVJ i v době po 1. lednu 2014 bylo zařazováno výslovné ustanovení o možnosti vlastníka jednotky nechat se zastoupit na shromáždění vlastníků jednotek (v ustanovení o členských právech a povinnostech vlastníků jednotek, které bude nadále povinnou náležitostí stanov podle § 1200 odst. 2 písm. c) NOZ).