×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 45
Vytisknout

Nová zelená úsporám

V roce 2014 Ministerstvo životního prostředí opět otevřelo dotační program Nová zelená úsporám, který snižuje energetickou náročnost budov a tím snižuje účty domácností za energie. Tuto podporu lze čerpat jen na rodinné domy. O možnosti podpory pro bytové domy se uvažuje nejdříve v roce 2015.

V tomto programu je možné získat podporu na:

  1. SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ
  2. VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ
  3. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE 


Žadateli a příjemci podpory mohou být pouze vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.

Poskytnutí podpory závisí na rozsahu provedených opatření, max. 30%. 40% nebo 50% celkových způsobilých nákladů, které byly na realizaci opatření vynaloženy. Podpora je rozdělena do tří hladin:


1. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PRO OBLAST PODPORY A – výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření. Maximální měrné způsobilé výdaje jsou pro jednotlivé typy podporovaných opatření:

Zateplení obvodových stěn......................1 500 Kč/m2
Zateplení šikmé či ploché střechy............1 500 Kč/m2
Zateplení podlahy na terénu.....................2 000 Kč/m2
Výměna výplní stavebních otvorů............6 900 Kč/m2
Ostatní rekonstrukce.................................. 600 Kč/m2

2. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PRO OBLAST PODPORY B – všechny výdaje související s výstavbou objektu a to včetně systémů technického zařízení budovy. Mezi způsobilé výdaje nelze řadit např.: elektroinstalační práce, instalaci, úpravu či revizi systému ochrany proti škodlivým účinkům blesku,...

3. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PRO OBLAST PODPORY C – výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření budovy. Způsobilými výdaji však nejsou výdaje spojené s úpravou otopné soustavy objektu (např.: výměna radiátorů, apod.).

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.
Zahájení příjmu žádostí: 1.dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo do 31.října 2014 do 12:00 hod.
Více informací na: www.novazelenausporam.cz