Centrální vytápění včetně radiátorů lze zařadit mezi technická zařízení budov (TZB), která jsou souborem technických oborů stavebních činností,které se zabývají návrhem, provozem a realizací zdrojových, energetických a distribučních prvků tvořících základní funkční soustavy staveb.

K TZB se zařazují zejména:

vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod, rozvody topných plynů,vytápění a zásobování teplem elektrotechnická zařízení větrání a klimatizace a chlazení pro klimatizaci ZvlB v § 2, který vymezuje pojmy pro účely tohoto zákona, uvádí v  písm. g) v demonstrativním výčtu společných částí domu rovněž  rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény. Lze tedy říci, že TZB jsou v rozsahu uvedeném  v Zvlb společnými částmi budov.
Nejde jen o společné užívání ale o příslušnost k jednotné centrální soustavě.

Obdobně je tomu i u oken. V demonstrativní výčtu společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, uvedeném v § 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, okna uvedena nejsou; zákon tuto otázku jednoznačně neřeší.
Ministerstvo pro místní rozvoj   však zastává právní názor, že i okna jsou
společnou částí domu, neboť jsou - obdobně jako balkóny, terasy a lodžie - součástí vnějšího pláště budovy, který je společnou částí domu

Schödelbauerová, Pavla, MMR ČR. Odpověď VD [online]. 3.července 2009 15:49; [cit. 2009-07-07]. Osobní komunikace.

ještě k radiátorům a odpojení od centrálního vytápění a následné instalaci vlastního zdroje vytápění jednotky:

Ve vztahu k zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen "BytZ"), jsou rozvody tepla a teplé vody v domě ve vlastnictví SVJ společnými částmi domu a jakýkoliv zásah do jejich technického řešení je společnou záležitostí všech vlastníků jednotek. S odkazem na energetický zákon č. 458/2000 Sb. má změna ve způsobu vytápění objektu vztah k požadavkům stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Přestože energetický zákon i stavební zákon mají jasně vymezený předmět úpravy, je v §77 odst. 5 energetického zákona uložena povinnost projednat ve stavebním řízení změnu způsobu dodávky nebo změnu způsobu vytápění bez ohledu na to, zda jsou podle stavebního zákona naplněny podmínky pro vedení takového řízení. Statut odpojené jednotky musí splňovat řadu požadavků občanskoprávních vztahů a veřejnoprávních zájmů. Z hlediska občanskoprávních vztahů zasahuje odpojení jednotky v SVJ do soukromých práv ostatních vlastníků jednotek. Odpojení od ústředního vytápění je také hodnoceno z hlediska veřejnoprávního zájmu, opírající se o stavebně-technické řešení a požadavky ochrany životního prostředí. Změnu ve vytápění části objektu je třeba považovat podstatnou změnu užívání stavby ve smyslu stavebního zákona. V §77 odst. 5 energetického zákona je uložena povinnost projednat ve stavebním řízení změnu způsobu dodávky nebo změnu způsobu vytápění bez ohledu na to, zda jsou podle stavebního zákona naplněny podmínky pro vedení takového řízení. Pravidla pro užití jednotlivých institutů (stavební povolení, veřejno-právní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora, ohlášení) stanoví stavební zákon. Názor na postup stavebního úřadu v konkrétním případě přísluší odboru stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj, který metodicky řídí stavební úřady v ČR.

zdroj: Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552