Vážení klienti,

jelikož se na nás, zřejmě pod dojmem v médiích prezentovaných informací, stále více obracíte s dotazy, zda je zákonem uložená povinnost, aby v případě výkonu placené funkce člena orgánu společenství vlastníků či bytového družstva, byla odměna sjednána v písemné smlouvě mezi SV či BD a členem orgánu, podáváme Vám tímto naše stanovisko k dané záležitosti, předesíláme, že taková povinnost zákonem uložena není.

Předně je nutné si uvědomit, že v souvislosti s §59 odst. 2) a 3) zákona 90/2012 Sb. v platném znění, dále jen ZOK, se opravdu hovoří o tom, že smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Dále pak platí, že není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný. Nicméně je potřeba toto ustanovení vnímat v kontextu s dalším ustanovením ZOK, §1, které nám říká, že pod pojmem „kapitálová společnost“ jsou zákonem myšleny pouze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, tj. nikoliv družstva či společenství vlastníků.

Z uvedeného vysvětlení jasně vyplývá, že ve věci písemných smluv mezi BD (SV) a členem orgánu není potřeba konat ničeho, není nutno tvořit tyto smlouvy písemně.

odpověď na dotaz typu "kdo hradí práce na radiátoru v domě s SV" je nutno hledat jednak v prohlášení vlastníka budovy, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a dále pak v NOZ, §1175, odst. 2).

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §6 pak stanoví, že společnými částmi domu jsou dále „celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných topných těles, vč. termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části.

§1175, odst. 2 NOZ říká, že vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny k výlučenému užívání. Kabelková, E., Schödelbauerová, P.: Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 360 s. pak k této problematice uvádí, že některé společné části mohou být vymezeny již v prohlášení vlastníka domu za společné části domu určené výlučně k užívání vlastníka. Může se jednat o sklepní kóje, balkony, lodžie, terasy, okna, radiátory ústředního vytápění vč. uzavíracích kohoutů a regulačních ventilů apod. Opravy a údržbu těchto (ačkoliv NOZ hovoří jen o údržbě, nepochybně jsou v rámci údržby myšleny i opravy) společných částí jdou k tíži vlastníka jednotky.

Z uvedeného se podává, že bude-li se jednat o opravu radiátoru – hradí ji vlastník jednotky, v níž se radiátor nachází; půjde-li však o jeho výměnu, bude tato k tíži SV.

Nicméně předesílám, že praktické zkušenosti s touto úpravou a jejím výkladem zatím chybí a právní názory se teprve postupně formují.

V návaznosti na časté dotazy ve věci „do jaké finanční částky může rozhodovat výbor bez rozhodnutí shromáždění“ apod. uvádíme, že od 1.1.2014 platí, že dle nařízení vlády ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, č. 366/2013 Sb.,  §13:

1)    V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10.000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10.000 Kč; to neplatí, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

2) V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1.000,- Kč v průměru na každou jednotku, tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

Musí mít datovou schránku i společenství  vlastníků jednotek (SVJ)?
Nemusí. Společenství vlastníků jednotek není zapsáno přímo v obchodním rejstříku, nýbrž v rejstříku společenství vlastníků jednotek, tudíž datovou schránku mít nemusí.

Povinnost mít datovou schránku ale platí pro všechna družstva (včetně bytových).

Číst dál...

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552