Záměrem společnosti DOSPRA, spol. s r.o. je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost, dále na jakost, ceny, termíny dodání, na rozsah služeb, záručního a pozáručního servisu a v neposlední řadě na minimalizaci dopadů činnosti společnosti na životní prostředí. Tyto požadavky chce společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušenosti zákazníků a dodavatelů , za využití nových poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto cílem si společnost DOSPRA, spol. s r.o. se sídlem v Chomutově stanovuje následující politiku jakosti a EMS:

 • dosahovat stabilní kvality jím realizovaných činností v oblasti správy a údržby nemovitostí, údržby a drobných oprav a sklenářských a malířských prací přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle jakosti jednotlivých úseků společnosti pro zlepšování systému jakosti a jakosti dodávaných služeb,
 • plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých zákazníků a rozšiřovat počet nových,
 • udržovat a zlepšovat efektivní a účinný systém managementu jakosti tak, aby plnil požadavky na něj kladené,
 • zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců společnosti pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a jakosti dodávaných výrobků a služeb,
 • zlepšovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a zapojit zákazníky i dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování jakosti dodávaných výrobků a služeb,
 • dodržovat veškeré zákonné požadavky.
 • základním klíčem k úspěchu naší společnosti je kvalifikovaný a spokojený pracovník, který zná nejmodernější technologické postupy a zařízení, jak v oblasti realizace produktů, tak v oblasti ochrany životního prostředí,
 • vybíráme takové partnery pro dodávky, kteří jsou nejenom kvalitní, dodržují smluvní termíny a zaručují vysokou kvalitu naší práce, ale zároveň jsou dostupní tak, že doprava dodávek nezatěžuje neúměrně životní prostředí a jejich činnost nemá neúměrné dopady na životní prostředí,
 • neustálé zlepšování integrovaného systému řízení v naší společnosti je kategorickým požadavkem doby. Bez něho není možný další růst naší společnosti,
 • naše procesy a výstupy z nich neustále prověřujeme, monitorujeme a zlepšujeme tak, aby dopady naší činnosti na životní prostředí byly minimální možné,
 • v naší práci klademe důraz na předcházení vzniku neúměrné zátěže před odstraňováním následků naší práce na ŽP,
 • dodržování legislativních požadavků kladených na naší činnost považujeme za základní pravidlo naší práce,
 • všemi dostupnými prostředky se snažíme naplňovat očekávání našich zákazníků a veřejnosti v oblasti dopadu naší činnosti na ŽP,
 • stanovujeme environmentální cíle a cílové hodnoty, které pravidelně prověřujeme,
 • naše postupy v oblasti ŽP pravidelně sdělujeme vlastním zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti.V Chomutově dne 16. 12. 2007
Bc. Stanislav Šára, MBA
jednatel, majitel

 

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552