Oznámení úřadu pro ochranu osobních údajů: - především pokud má být kamerový systém použit ke zhotovování záznamů, ze kterých budou konkrétní fyzické osoby identifikovatelné, a tyto záznamy budou následně archivovány (byť třeba i jen na velmi krátkou dobu), lze k instalaci kamerového systému a jeho použití přistoupit až poté, kdy provozovatel kamerového systému v domě tuto skutečnost oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu §u 16 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Takové záznamy jsou totiž považovány za

Číst dál...

Vážený zákazníku, jelikož mnoho domů, jejichž zástupci svěřili správu právě do našich rukou, kolaudují zateplení pláště budovy, dovolujeme si vás u p o z o r n i t na následující skutečnost: zák. ze dne 4. května 1992 č. 338/1992 Sb. v platném znění, zákon o dani z nemovitostí, ve svém §u 9 osvobození od daně bod 1. písm. r) stanoví, že od daně ze staveb jsou osvobozeny „stavby na dobu 5 let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné,

Číst dál...

V praxi se často vyskytují dotazy typu "Máme Domovní řád přijatý shromážděním. Změny v dodržování klidu v domě může schválit shromáždění? Jedná se hlavně o posunutí nočního klidu např. na 20 hod a víkendové omezení všech hlučných produkcí (stavební práce) např. pouze na sobotu. Přijetí popsaných omezení je poměrně problematické. Především je třeba zdůraznit, že přestože je celá koncepce vlastnictví bytů a s tím spojeného spoluvlastnictví domu poměrně specifickým právním institutem, základní rysy vlastnictví tím nejsou dotčeny. Každý vlastník

Číst dál...

V souladu s §9a odst.1 písm.c. zákona o vlastnictví bytů může SVJ uzavírat smlouvy o nájmu společných částí domu jménem jejich spoluvlastníků. Ze zákona nevyplývá, že by tak mohlo postupovat i v případě obdobných smluv, upravujících užívání společných částí domu třetími osobami (např. sml.o umístění telekomunikačního zařízení nebo reklamní tabule) i když logické by to bylo. Příjem plynoucí z takového pronájmu je však v každém případě příjmem a tedy předmětem zdanění u vlastníků jednotek (nikoliv u SVJ), mezi něž se rozdělí v poměru jejich

Číst dál...

Sídlo Chomutov

sídlo společnosti DOSPRA, spol. s r.o.Chomutov

Březenecká 4475, PSČ 430 04
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 253
Mob.: +420 777 305 698

Pobočka Chomutov

Pobočka Chomutov

28. října 1025, PSČ 430 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 227
Mob.: +420 777 305 690

Pobočka Praha

Pobočka Praha

ul. Steinerova 603/14, 149 00 - vchod z ul. Mejstříkova
Tel.:
 +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 258

Pobočka Kladno

Pobočka Kladno

Švýcarská 2434, PSČ 272 01
Tel.: +420 800 444 404
Mob.: +420 777 610 899

Pobočka Ostrov

Pobočka Ostrov

ul. Klínovecká 998, 363 01
Tel.:
+420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 255
Mob.: +420 774 434675

Pobočka Most

Pobočka Most

Bankovní 1300, PSČ 434 01
Tel.: +420 800 444 404
Tel.: +420 417 639 790
Mob.: +420 775 665 552